ค้นหา

 นักวิจัย : จรูญ คำนวณตา
นักวิจัย : นายจรูญ คำนวณตา

รหัสนักวิจัย : 00002679
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 22
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 3. ปัญหาของโรงงานแอลกอฮอล์และสุราในประเทศไทย
 4. การหมักแอลกอฮอล์แบบแห้งจากมันสำปะหลังในถังหมักก๊าซ หมุนเวียนทรงสูงด้วยยีสต์ผ่าเหล่า
 5. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 6. การศึกษาพลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 7. การนำน้ำส่าทิ้งกลับมาใช้ในขบวนการหมักแอลกอฮอล์ จากกากน้ำตาล
 8. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 9. การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม การหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ความต้องการในงานวิจัย และพัฒนา
 10. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
ปี 2532 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 4. ปัญหาของโรงงานแอลกอฮอล์และสุราในประเทศไทย
ปี 2533 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การหมักแอลกอฮอล์แบบแห้งจากมันสำปะหลังในถังหมักก๊าซ หมุนเวียนทรงสูงด้วยยีสต์ผ่าเหล่า
 3. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 4. การศึกษาพลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 5. การนำน้ำส่าทิ้งกลับมาใช้ในขบวนการหมักแอลกอฮอล์ จากกากน้ำตาล
 6. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 7. การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม การหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ความต้องการในงานวิจัย และพัฒนา
 8. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th