ค้นหา

 นักวิจัย : สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
นักวิจัย : นายสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
Mr. Somsak Panyakeow
รหัสนักวิจัย : 39050024
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ได้รับ : - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
- รางวัลชมเชย ผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ฯ
- รางวัลที่ 3 ผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์
- รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ
- รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ผลงานวิจัยดีเยี่ยม
- รางวัลสิ่งประดิษฐ์
จำนวนผลงานวิจัย : 21
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. เทคโนโลยีมอส
 2. การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี 2529 :
 1. เซลแสงอาทิตย์
ปี 2532 :
 1. เซลแสงอาทิตย์
 2. เทคโนโลยีมอส
ปี 2534 :
 1. การประดิษฐ์หัววัดออกซิเจนและการประยุกต์
ปี 2536 :
 1. การประดิษฐ์หัววัดอ๊อกซิเจนและการประยุกต์
ปี 2538 :
 1. ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
 2. ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิล์มบางชนิดวัสดุอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ
 3. การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี 2539 :
 1. การปลูกชั้นผลึกสารประกอบกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V ด้วยลำโมเลกุล (เฟสที่ 1)
ปี 2540 :
 1. เลเซอร์แบบควันตัมเวลส์ (เพสที่ 1,2)
 2. ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิล์มบางชนิดวัสดุอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ
ปี 2541 :
 1. ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
 2. การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
 3. เลเซอร์แบบควันตัมเวลส์ (เพสที่ 1,2)
ปี 2545 :
 1. การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี 2546 :
 1. การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี 2550 :
 1. ควอนตัมดอตโมเลกุลแบบจัดเรียงตนเองสำหรับงานประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง
ปี 2553 :
 1. การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล (2550-2553)
ปี 2556 :
 1. การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th