ค้นหา

 นักวิจัย : ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
นักวิจัย : นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง
Mr. Padungsak Wanitchang
รหัสนักวิจัย : 38040547
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : ipadhang @ bpagr.rit.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - งานผลิตดี "เครื่องบดเมล็ดพืชอาหารสัตว์"
- งานผลิตดี "รางอาหารสัตว์แบบป้องกันลมและฝน"
- งานวิจัยได้รับการยกย่อง "เครื่องบรรจุข้าวสารเชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมตริก"
- งานวิจัยได้รับการยกย่อง "เครื่องหยอดเมล็ดพืช"
จำนวนผลงานวิจัย : 61
 ผลงานวิจัย
ปี 2531 :
 1. การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด
ปี 2532 :
 1. การหาอัตราการสูญเสียของข้าวขณะเก็บเกี่ยวและนวด
ปี 2540 :
 1. อิทธิพลของจำนวนครั้งการขัดขาวต่อคุณภาพการสีข้าว
ปี 2542 :
 1. การพัฒนาการผลิตแป้งทุเรียนจากผลทุเรียนดิบ
 2. การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดพืชอาหารสัตว์ติดรถไถเดินตาม
ปี 2543 :
 1. การพัฒนาเครื่องบรรจุข้าวสาร เชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์
 2. อิทธิพลของจำนวนครั้งการขัดขาวต่อคุณภาพการสีข้าว
 3. การพัฒนาการผลิตแป้งทุเรียนจากผลทุเรียนดิบ
ปี 2544 :
 1. การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
 2. การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดพืชอาหารสัตว์ติดรถไถเดินตาม
ปี 2545 :
 1. การวิจัยการพัฒนาโรงเรือนการเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
ปี 2546 :
 1. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่า
 2. การพัฒนาเครื่องผสมข้าวสารเชิงปริมาตร
 3. การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
 4. การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
 5. การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
 6. การพัฒนาเครื่องบรรจุข้าวสาร เชิงปริมาตรควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์
ปี 2547 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
 2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
 4. การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
 5. การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
ปี 2548 :
 1. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
 2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดข้าวขาวข้าวเหนียว
 3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
 4. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
 5. การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
 6. การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
 7. เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
 8. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวเม่า
 9. การพัฒนาเครื่องผสมข้าวสารเชิงปริมาตร
 10. การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
 11. การวิจัยการพัฒนาโรงเรือนการเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได้
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
 2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์
 3. การพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
 2. ศึกษาการลดความเสียหายทางกลของผลชมพู่ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
 3. อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตซอสพริกเพื่อชุมชน
 5. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวตอก เพื่ออุตสาหกรรม
 6. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดข้าวขาวข้าวเหนียว
 7. การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทยสำหรับเกษตรกร
 8. การวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพืชสำหรับเกษตรกร
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
 10. การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
 11. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขัดขาวพริกไทย
 12. การพัฒนาเครื่องอบแห้งกระเทียม
 13. การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตและความต้องการกระเทียม
 14. การพัฒนาเครื่องมือแปรรูปผงกระเทียม
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
 2. อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรม
 4. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์
 5. การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวกระเทียม
 6. การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกระเทียมเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน
 7. เครื่องทดสอบการแช่แข็งแบบลมเย็นเป่า
 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ปี 2553 :
 1. อิทธิพลของความชื้นขณะเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาที่มีผลต่อคุณภาพการสีข้าวเปลือกปทุมธานี 1
ปี 2555 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th