ค้นหา

 นักวิจัย : มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
นักวิจัย : นายมนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
Mr. Montri Sawadsaringkarn
รหัสนักวิจัย : 39050069
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี 2529 :
 1. วัดหัวรังสีแอลฟา
ปี 2532 :
 1. วัดหัวรังสีแอลฟา
ปี 2534 :
 1. การประดิษฐ์หัววัดออกซิเจนและการประยุกต์
ปี 2536 :
 1. การประดิษฐ์หัววัดอ๊อกซิเจนและการประยุกต์
ปี 2538 :
 1. ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
ปี 2541 :
 1. ระบบเฝ้าตรวจมลภาวะอากาศ แบบระยะไกล
 2. การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
ปี 2545 :
 1. การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี 2546 :
 1. การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี 2556 :
 1. การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th