ค้นหา

 นักวิจัย : ผุสตี ปริยานนท์
นักวิจัย : นางสาวผุสตี ปริยานนท์
Miss Putsatee Pariyanonth
รหัสนักวิจัย : 38040026
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 47
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การเพาะพันธุ์กบนา (Rana tigerina) โดยวิธีธรรมชาติในสภาพพื้นที่ดินทราย
 2. ลักษณะทั่วไปทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาคของกบนา
 3. การศึกษาเปรียบเทียบหนอนพยาธิของกบนา ที่เลี้ยงในฟาร์มและกบนาในธรรมชาติ
 4. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษา ลักษณะทางพันธุกรรมของกบนา (1) การวิเคราะห์โครโมโซม ของกบนา (Rena tigerina)
 5. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การขยายพันธุ์กบนาในฟาร์มเลี้ยงกึ่งถาวร (1) โดยวิธี ธรรมชาติ และโดยการปรับสภาพแวดล้อม
 6. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาอัตราการ เจริญเติบโตของกบนาที่เลี้ยงในบ่อกึ่งถาวรเพื่อผลิตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
 7. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของกบนาในฟาร์มเลี้ยงกบกึ่งถาวร
 8. การใช้ฮอร์โมนขยายพันธุ์และการผสมเทียมกบนา (Rana tigerina)
 9. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 10. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugnlosus) ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาเขียว เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ข้างเคียง ภายใต้แผนงาน : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส
 11. การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ ภายใต้แผนงาน : ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2527 :
 1. การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบ ในประเทศไทย
ปี 2529 :
 1. การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) (Rana blythii) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
ปี 2530 :
 1. การศึกษาอัตราการเจริญของกบนาที่ใช้เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
ปี 2531 :
 1. การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) (Rana blythii) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์
 2. การเพาะพันธุ์กบนา (Rana tigerina) โดยวิธีธรรมชาติในสภาพพื้นที่ดินทราย
 3. การศึกษาอัตราการเจริญของกบนาที่ใช้เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป
 4. ลักษณะทั่วไปทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาคของกบนา
 5. การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกบนา (I) การศึกษา การเจริญพันธุ์
 6. การศึกษาเปรียบเทียบหนอนพยาธิของกบนา ที่เลี้ยงในฟาร์มและกบนาในธรรมชาติ
 7. การศึกษาเปรียบเทียบโปรโตซัวของกบนา (Rana tigerina) ในธรรมชาติและในฟาร์ม
ปี 2532 :
 1. การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบ ในประเทศไทย
ปี 2533 :
 1. การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน 2532
ปี 2534 :
 1. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษา ลักษณะทางพันธุกรรมของกบนา (1) การวิเคราะห์โครโมโซม ของกบนา (Rena tigerina)
 2. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การขยายพันธุ์กบนาในฟาร์มเลี้ยงกึ่งถาวร (1) โดยวิธี ธรรมชาติ และโดยการปรับสภาพแวดล้อม
 3. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาอัตราการ เจริญเติบโตของกบนาที่เลี้ยงในบ่อกึ่งถาวรเพื่อผลิตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
 4. การพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย 2531 "การทำฟาร์มเลี้ยงกบนาแบบครบวงจรในฟาร์มกึ่งถาวร" : การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของกบนาในฟาร์มเลี้ยงกบกึ่งถาวร
ปี 2535 :
 1. การพัฒนาการทำฟาร์มเลี้ยงกบและการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโดยวิธีผสมผสาน 2532
ปี 2536 :
 1. การใช้ฮอร์โมนขยายพันธุ์และการผสมเทียมกบนา (Rana tigerina)
ปี 2538 :
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์กบนาชนิด Rana Tigerina โดยการวิเคราะห์โปรตีนบางชนิดด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส
ปี 2539 :
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์กบนาชนิด Rana Tigerina โดยการวิเคราะห์โปรตีนบางชนิดด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส
ปี 2548 :
 1. หนอนพยาธิและปรสิตในเลือดของแย้ Leiolepis spp. ในประเทศไทย
 2. การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 3. การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวัฒนาการของแย้ชนิดที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2550 :
 1. ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้แผนงาน : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. โครงการศึกษาโรคจากปรสิตและการป้องกันกำจัด ระยะที่2
 3. โครงการศึกษาชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบก เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศูนย์ฯ และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนกวงฯ
 4. โครงการศึกษาการเพาะเลี้ยงกบโดยวิธีธรรมชาติ ระยะที่2
 5. โครงการศึกษาพันธุกรรมระดับโมเลกุลในประชากรของกบนาในพื้นที่ศูนย์ฯเปรียบเทียบกับประชากรกบนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพพ่อแม่พันธุ์
 6. หนอนพยาธิและปรสิตในเลือดของแย้ Leiolepis spp. ในประเทศไทย
 7. การเปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชดำริ และป่าพันธุกรรมพืชอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 8. การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวัฒนาการของแย้ชนิดที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2554 :
 1. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugnlosus) ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาเขียว เขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ข้างเคียง ภายใต้แผนงาน : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส
 3. ปรสิตที่พบในกบนา ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้แผนงาน : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ ภายใต้แผนงาน : ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5. การสำรวจเบื้องต้นสัตว์มีกระดูกสันหลังในเกาะทะลุสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th