ค้นหา

 นักวิจัย : ชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์
นักวิจัย : นายชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์
Mr. Chaualit Urapeepatanapong
รหัสนักวิจัย : 00003747
สังกัดหน่วยงาน : กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษากำลังผลิตไม้ยางพารา
 2. การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้ยางพารา
 3. การศึกษาการโค่นล้ม-ตัดทอน ตันยางพารา
 4. การสำรวจการปลูกป่าภาคเอกชน
 5. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ถ่าน ปี2525
 6. การศึกษาแนวโน้มการใช้และการตลาดไม้ขนาดเล็ก
ปี 2527 :
 1. การศึกษาเศรษฐกิจการใช้อนุวัฒนวิธีแบบตัดหมดแล้วปลูก ทดแทน : การศึกษาเฉพาะกรณีป่าโครงการประกาง- วังก์เจ้า (ตก.24) ตอน 3 แปลง 7 (ปี 2526)
ปี 2528 :
 1. การปลูกป่าภาคเอกชน
ปี 2531 :
 1. การศึกษากำลังผลิตไม้ยางพารา
 2. การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้ยางพารา
 3. การศึกษาเศรษฐกิจการใช้วนวัฒนวิธีแบบตัดหมดแล้วปลูก ทดแทน : การศึกษาเฉพาะกรณีป่าโครงการประดาง- วังก์เจ้า (ตก.24) ตอน 3 แปลง 7 (ปี 2526)
ปี 2532 :
 1. การศึกษาการโค่นล้ม-ตัดทอน ต้นยางพารา
 2. การปลูกป่าภาคเอกชน
 3. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิต การจำหน่ายและการบริโภคถ่าน ปี 2525
 4. การศึกษาแนวโน้มการใช้และการตลาดไม้ขนาดเล็ก
ปี 2534 :
 1. การสำรวจการปลูกป่าภาคเอกชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th