ค้นหา

 นักวิจัย : วิวัฒน์ เสือสะอาด
นักวิจัย : นายวิวัฒน์ เสือสะอาด
Mr. Wiwat Suasa-ard
รหัสนักวิจัย : 39040124
สังกัดหน่วยงาน : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email Address : agrwis@ku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 104
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : การศึกษาชีววิทยาของเพลี้ยไฟมะม่วง
 2. การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูอ้อย
 3. การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูถั่วเหลือง
 4. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
 5. การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตนเบียน หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย : การเพาะเลี้ยงหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย ให้มีปริมาณมาก
ปี 2524 :
 1. การศึกษาการนิเวศน์วิทยาของหนอนเจาะลำต้นอ้อยและแตนเบียนศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
ปี 2525 :
 1. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : บทบาทของศัตรู ธรรมชาติ ต่อแมลงศัตรูมะม่วง
ปี 2529 :
 1. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (การศึกษา ชีววิทยาของด้วงงวงตัดใบมะม่วง)
 2. การสำรวจประชากรของแมลงวันหนอนเจาะยอดข้าวฟ่าง Atherigona soccata Rondani (Diptera : Muscidae) และแมลงอื่น ๆ ในแปลงข้าวฟ่างหวาน
ปี 2530 :
 1. แมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานและการป้องกันกำจัด
ปี 2532 :
 1. การใช้มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera : Pentatomidae) เพื่อเป็นการควบคุมแมลงศัตรูละหุ่ง โดยชีววิธีในสภาพไร่
ปี 2533 :
 1. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด (การศึกษา ชีววิทยาของด้วงงวงตัดใบมะม่วง)
 2. การสำรวจประชากรของแมลงวันหนอนเจาะยอดข้าวฟ่าง Atherigona soccata Rondani (Diptera : Muscidae) และแมลงอื่น ๆ ในแปลงข้าวฟ่างหวาน
 3. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : การศึกษาชีววิทยาของเพลี้ยไฟมะม่วง
ปี 2534 :
 1. การศึกษาการนิเวศน์วิทยาของหนอนเจาะลำต้นอ้อยและแตนเบียนศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย
 2. การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูอ้อย
 3. การใช้มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera : Pentatomidae) เพื่อเป็นการควบคุมแมลงศัตรูละหุ่ง โดยชีววิธีในสภาพไร่
 4. การใช้หลักการบริหารศัตรูพืชสำหรับแมลงศัตรูถั่วเหลือง
 5. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด
ปี 2535 :
 1. การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตน เบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
ปี 2537 :
 1. การควบคุมวัชพืชที่สำคัญของอ้อยโดยชีววิธีในประเทศไทย
 2. การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยและวัชพืชที่สำคัญของอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 การควบคุมแมลงหวี่ขาวอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย
ปี 2539 :
 1. แมลงศัตรูมะม่วงและการป้องกันกำจัด : บทบาทของศัตรู ธรรมชาติ ต่อแมลงศัตรูมะม่วง
 2. แมลงศัตรูข้าวฟ่างหวานและการป้องกันกำจัด
 3. การควบคุมวัชพืชที่สำคัญของอ้อยโดยชีววิธีในประเทศไทย
 4. การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยและวัชพืชที่สำคัญของอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 การควบคุมแมลงหวี่ขาวอ้อย โดยชีววิธีในประเทศไทย
 5. การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตนเบียน หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย : การเพาะเลี้ยงหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย ให้มีปริมาณมาก
 6. การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและการใช้ประโยชน์ของแตน เบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย
ปี 2548 :
 1. โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 2. ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวาง เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด
 3. การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
 4. การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
 5. การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera : Braconidae) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย
 6. การใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera : Ceram by cidae)
 7. การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
 8. การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้ม ในพื้นที่ราบภาคกลาง
 9. การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
 10. การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
 11. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
 12. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
 13. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียว Metarhizium onisopliae (Metschn.) Sorokin
 14. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา
 15. การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
 16. การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
 17. การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
 18. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 19. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
ปี 2550 :
 1. การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
 2. การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
 3. การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
 4. การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
 5. การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera : Braconidae) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย
 6. การใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera : Cerambycidae)
 7. การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae)
 8. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
 9. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
 10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) และ Plesiochrysa ramburi Schneider (Neuroptera : Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์
 11. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ
 12. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียว Metarhiziu anisopliae
 13. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
 14. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 15. การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ
 16. การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
 17. การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นไผ่ Dorysthenes buqueti
 18. โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 19. ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวาง เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด
 20. การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช โดยชีววิธี
 21. การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมหนอนผีเสื้อแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง
 22. การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera : Braconidae) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย
 23. การใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera : Ceram by cidae)
 24. การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
 25. การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้ม ในพื้นที่ราบภาคกลาง
 26. การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
 27. การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวา โดยชีววิธีในประเทศไทย
 28. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
 29. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
 30. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียว Metarhizium onisopliae (Metschn.) Sorokin
 31. การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
 32. การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
 33. การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
 34. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 35. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
ปี 2551 :
 1. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Orius spp. (Hemiptera : Anthocoridae)
 2. การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
 3. การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
 4. การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
 5. การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
 6. การใช้ประโยชน์ของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera : Braconidae) เพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้น และยอดอ้อย
 7. การใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera : Cerambycidae)
 8. การใช้ประโยชน์ของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในการควบคุมเห็บโค Boophilus microplus (Acari : Ixodidae)
 9. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
 10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes Cameron (Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
 11. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) และ Plesiochrysa ramburi Schneider (Neuroptera : Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์
 12. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ
 13. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียว Metarhiziu anisopliae
 14. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Orius spp. (Hemiptera : Anthocoridae)
 15. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อราขาว Beauveria bassiana
 16. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
 17. การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
 18. การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ
 19. การประเมินผลการใช้เชื้อราควบคุมเห็บโค
ปี 2552 :
 1. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อราขาว Beauveria bassiana
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia Flavipes (cameron) (Hymenoptera : Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
ปี 2555 :
 1. การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th