ค้นหา

 นักวิจัย : หยกแก้ว ยามาลี
นักวิจัย : นางหยกแก้ว ยามาลี
Mrs. Yokkaow Yamali
รหัสนักวิจัย : 00027480
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 20
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ผลของ Saprol และ Captan ต่อการกำจัดเชื้อราในการเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้ง
 2. การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
 3. การใช้สาหร่ายเซลเดียวบางชนิดในการเลี้ยงลูกปลาบู่วัยอ่อน
 4. การเลี้ยงไรแดงแบบกึ่งต่อเนื่องโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
 5. ผลของอาหารผสมสาหร่าย Secnedesmus acutus ที่มีต่อการสร้างไข่ของปลาตะเพียนสมพงษ์
 6. การนำ Chlorella sp. ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองมาเลี้ยงไรแดง
 7. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีโซเดียมไมคาร์บอเนตระดับต่าง ๆ กัน
 8. การเลี้ยงสาหร่าย Spirulina จากน้ำทิ้งแหล่งชุมชนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
 9. ความสามารถของสาหร่ายชนิดต่าง ๆ ในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
ปี 2525 :
 1. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2529 :
 1. ผลของ Saprol และ Captan ต่อการกำจัดเชื้อราในการเลี้ยงสาหร่ายกลางแจ้ง
ปี 2532 :
 1. การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
 2. การใช้สาหร่ายเซลเดียวบางชนิดในการเลี้ยงลูกปลาบู่วัยอ่อน
 3. การเลี้ยงไรแดงแบบกึ่งต่อเนื่องโดยใช้สาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.)
ปี 2533 :
 1. ผลของอาหารผสมสาหร่าย Secnedesmus acutus ที่มีต่อการสร้างไข่ของปลาตะเพียน
 2. การนำ Chlorella sp. ที่ได้จากการเลี้ยงในน้ำทิ้งโรงงานผลิตน้ำนมถั่วเหลืองมาเลี้ยงไรแดง
 3. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตระดับต่าง ๆ กัน
 4. ความสำคัญของสาหร่ายบางชนิดในอนาคต
ปี 2534 :
 1. การเลี้ยงสาหร่าย Spirulina จากน้ำทิ้งแหล่งชุมชนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
ปี 2539 :
 1. ความสามารถของสาหร่ายชนิดต่าง ๆ ในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th