ค้นหา

 นักวิจัย : สุดฤดี ประเทืองวงศ์
นักวิจัย : นางสุดฤดี ประเทืองวงศ์
Mrs. Sutruedee Prathuangwong
รหัสนักวิจัย : 38040151
สังกัดหน่วยงาน : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ : - Certification presented to S. Kaewnum, S. Prathuangwong, and T.J. Burr in recognition of an Outstanding Poster Presentation in the 1st International Conference on Tropical and Subtropical Plant Diseases
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัย เรื่อง ประชากรแบคทีเรียจากดินปลวกและดินบริเวณใกล้เคียง และผลการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas syringae pv. sesame
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัย เรื่อง ประชากรแบคทีเรียจากดินปลวกและดินบริเวณใกล้เคียง และผลการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas syringae pv. sesame
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัย เรื่อง ประชากรแบคทีเรียจากดินปลวกและดินบริเวณใกล้เคียง และผลการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas syringae pv. sesame
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2529
- รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 จากการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารกรองเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ต่อการควบคุมโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
- รางวัลดีเด่น,การศึกษาเปรียบเทียบประเภทสำนวนโวหารในภาษาไทยฯ
- รางวัลผลงานการวิจัยเรื่อง Ultrastructure of Soybean Bacterial Pustule ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลผลงานการวิจัยเรื่อง Ultrastructure of Soybean Bacterial Pustule ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การจำแนกชนิดและคุณสมบัติของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ที่แยกจากผิวใบถั่วเหลืองที่สามารถควบคุมโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัย เรื่อง การจำแนกชนิดและคุณสมบัติของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ที่แยกจากผิวใบถั่วเหลืองที่สามารถควบคุมโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัย เรื่อง บทบาทของสาร Extracellular Polysaccharides จาก Xanthomonas campestris pv. glycines ต่อการก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยชมเชยอันดับ 1 จากการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่องการมีส่วนร่วมของยีน avr ของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับ 2 เรื่อง เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคสำคัญของถั่วเหลือง ทัดเทียมสารเคมี
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1 เรื่อง สาร Indole-3-Acetic Acid ของเชื้อ Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเรื่อง Bacillus amyloliquefaciens ชักนำความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ด้วยการเพิ่มสารประกอบฟีนอล และเอนไซม์ฟีนิลอลานีน แอมโมเนียไลเอส
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเรื่อง Bacillus amyloliquefaciens ชักนำความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ด้วยการเพิ่มสารประกอบฟีนอล และเอนไซม์ฟีนิลอลานีน แอมโมเนียไลเอส
- รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเรื่อง Bacillus amyloliquefaciens ชักนำความต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ด้วยการเพิ่มสารประกอบฟีนอล และเอนไซม์ฟีนิลอลานีน แอมโมเนียไลเอส
- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง Effects of Bacterial Leaf Spot on Yield, Resistance, and Seed-borne Infection of Sesame in Thailand
- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง Effects of Bacterial Leaf Spot on Yield, Resistance, and Seed-borne Infection of Sesame in Thailand
- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง โรคและโรคระบาดชนิดใหม่ของถั่วเหลือง ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ใน การประชุมถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6
- รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง โรคและโรคระบาดชนิดใหม่ของถั่วเหลือง ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
จำนวนผลงานวิจัย : 31
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. โรคใบจุดของถั่วลันเตาและการควบคุมด้วยสารเคมี
 2. การตรวจสอบการถ่ายทอดเชื้อ Xanthomonas campestris pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนโดยผ่านทางเมล็ดถั่วเหลือง
 3. การศึกษาเนื้อเยื่อพืชเป็นโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง และ bacteriophage ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
ปี 2526 :
 1. สารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง
ปี 2528 :
 1. โรคของถั่วลันเตาและการป้องกันกำจัด
 2. ผลของสารเคมีคลุกเมล็ดต่อโรคใบจุดนูนที่ติดมากับ เมล็ดถั่วเหลือง
ปี 2529 :
 1. การสำรวจโรคต่าง ๆ ของขิงในประเทศไทย
ปี 2531 :
 1. โรคของถั่วลันเตาและการป้องกันกำจัด
ปี 2532 :
 1. การสำรวจโรคต่าง ๆ ของขิงในประเทศไทย
ปี 2533 :
 1. โรคใบจุดของถั่วลันเตาและการควบคุมด้วยสารเคมี
ปี 2534 :
 1. การตรวจสอบการถ่ายทอดเชื้อ Xanthomonas campestris pv. glycines สาเหตุโรคใบจุดนูนโดยผ่านทางเมล็ดถั่วเหลือง
 2. ผลของสารเคมีคลุกเมล็ดต่อโรคใบจุดนูนที่ติดมากับ เมล็ดถั่วเหลือง
 3. การศึกษาเนื้อเยื่อพืชเป็นโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง และ bacteriophage ของเชื้อ Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
ปี 2536 :
 1. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไวร้สของถั่วเหลืองและถั่วเขียวในประเทศไทย : สายพันธุ์ต่างของ Xantho- monas campestris pv. glycines ที่แสดงความรุนแรงกับถั่วเหลืองภายใต้เรือนทดลอง
ปี 2538 :
 1. การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ในสภาพความหนาแน่นและวันปลูกพืชที่ต่างกัน
ปี 2539 :
 1. สารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง
 2. การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง ในสภาพความหนาแน่นและวันปลูกพืชที่ต่างกัน
 3. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไวร้สของถั่วเหลืองและถั่วเขียวในประเทศไทย : สายพันธุ์ต่างของ Xantho- monas campestris pv. glycines ที่แสดงความรุนแรงกับถั่วเหลืองภายใต้เรือนทดลอง
ปี 2541 :
 1. การจำแนกลักษณะสายพันธุ์ของ Xanthomonas campestris pv. glycines โดยวิธี random amplified polymorphic DNA (RAPD)
ปี 2544 :
 1. โรคของถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ ในเขตภาคกลาง
ปี 2546 :
 1. โรคของถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ ในเขตภาคกลาง
 2. การจำแนกลักษณะสายพันธุ์ของ Xanthomonas campestris pv. glycines โดยวิธี random amplified polymorphic DNA (RAPD)
ปี 2549 :
 1. นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยว จากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือน โดยวิธีผสมผสาน
ปี 2550 :
 1. การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองผักสดคุณภาพด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัย
 2. นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยว จากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือน โดยวิธีผสมผสาน
ปี 2551 :
 1. การวิจัยพันธุ์ฝรั่งต้านทานไส้เดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรคร่วมทางระบบราก
ปี 2552 :
 1. ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย
 2. การผลิตสูตรจุลินทรีย์สุขภาพพืชเพื่อใช้ในชุมชน
 3. การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 4. ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย
 5. การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดคุณภาพ ด้วยการจัดการโรคพืชอย่างเหมาะสมปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th