ค้นหา

 นักวิจัย : ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
นักวิจัย : นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์
Mr. Pramote Tammarate
รหัสนักวิจัย : 39040420
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชยผลงานวิจัยดีเด่น สาขาอุตสาหกรรมเกษตรฯ
จำนวนผลงานวิจัย : 73
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 2. การศึกษาการเปลี่ยนกรด Ferulic เป็นารที่มีกลิ่นหอม แบบวิสกี้โดยเชื้อยีสต์ Hansenula และ Pichia
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 4. การใช้สมการมัลติเปิลรีเกรซซีนหาสภาวะที่เหมาะสม และทำนายผลการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 5. คุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการนำน้ำส่าทิ้งมาใช้ ประโยชน์ในการหมักส่า
 6. ปัญหาของโรงงานแอลกอฮอล์และสุราในประเทศไทย
 7. ลักษณะของ Killer yeasts ที่พบในประเทศไทยและการ ค้นพบ Killer yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การฆ่าสูง
 8. การผสมพันธ์ Killer Yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การฆ่าสูงเพื่อการผลิตแอลกอฮอล์
 9. การผสมพันธุ์ยีสต์สกุล Saccharomyces กับสกุล Schizosaccharomyces โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชัน
 10. การหมักแอลกอฮอล์แบบแห้งจากมันสำปะหลังในถังหมักก๊าซ หมุนเวียนทรงสูงด้วยยีสต์ผ่าเหล่า
 11. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 12. การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
 13. การศึกษาพลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 14. การนำน้ำส่าทิ้งกลับมาใช้ในขบวนการหมักแอลกอฮอล์ จากกากน้ำตาล
 15. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 16. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 17. ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้เคียมต่อเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 18. การยับยั้งแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลใหม่ด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้เคี่ยมในระหว่างการหมักแอลกอฮอล์
 19. การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม การหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ความต้องการในงานวิจัย และพัฒนา
 20. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 21. ผลของพาราควอทต่อการเจริญของบักเตรีจากกากน้ำตาล และบักเตรีที่ทำให้เกิดโรคในปลาน้ำจืด
 22. การหมักโกโก้ : การศึกษาจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักโกโก้
ปี 2525 :
 1. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและ กากน้ำตาล
ปี 2529 :
 1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของ โรงงานแอลกอฮอล์
ปี 2530 :
 1. ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้เคียมต่อเชื้อยีสต์ และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของ โรงงานแอลกอฮอล์
ปี 2531 :
 1. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและ กากน้ำตาล
ปี 2532 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 3. การศึกษาการเปลี่ยนกรด Ferulic เป็นสารที่มีกลิ่นหอม แบบวิสกี้โดยเชื้อยีสต์ Hansenula และ Pichia
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 5. การใช้สมการมัลติเปิลรีเกรซซั่นหาสภาวะที่เหมาะสม และทำนายผลการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 6. คุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการนำน้ำส่าทิ้งมาใช้ ประโยชน์ในการหมักส่า
 7. ปัญหาของโรงงานแอลกอฮอล์และสุราในประเทศไทย
ปี 2533 :
 1. การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง
 2. ลักษณะของ Killer yeasts ที่พบในประเทศไทยและการ ค้นพบ Killer yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพใน การฆ่าสูง
 3. การผสมพันธ์ Killer Yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การฆ่าสูงเพื่อการผลิตแอลกอฮอล์
 4. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 5. การผสมพันธุ์ยีสต์สกุล Saccharomyces กับสกุล Schizosaccharomyces โดยวิธีโปรโตพลาสฟิวชัน
 6. การหมักแอลกอฮอล์แบบแห้งจากมันสำปะหลังในถังหมักก๊าซ หมุนเวียนทรงสูงด้วยยีสต์ผ่าเหล่า
 7. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 8. การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
 9. การศึกษาพลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 10. การนำน้ำส่าทิ้งกลับมาใช้ในขบวนการหมักแอลกอฮอล์ จากกากน้ำตาล
 11. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 12. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 13. ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้เคียมต่อเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 14. การยับยั้งแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลใหม่ด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้เคี่ยมในระหว่างการหมักแอลกอฮอล์
 15. การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรม การหมักแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: ความต้องการในงานวิจัย และพัฒนา
 16. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 17. ผลของพาราควอทต่อการเจริญของบักเตรีจากกากน้ำตาล และบักเตรีที่ทำให้เกิดโรคในปลาน้ำจืด
ปี 2534 :
 1. ผลของสารสกัดจากเปลือกไม้เคียมต่อเชื้อยีสต์ และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 2. การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง
ปี 2535 :
 1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี 2536 :
 1. คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
ปี 2537 :
 1. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกะปิ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
ปี 2539 :
 1. การหมักโกโก้ : การศึกษาจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักโกโก้
ปี 2540 :
 1. การผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ
 2. คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำพริกสำเร็จรูป & แนวทางการ พัฒนาเพื่อการส่งออก 1.สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป 2.การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคใน วัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำพริกสำเร็จรูปและวิธีลดปริมาณ
ปี 2542 :
 1. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกะปิ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
 2. การผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ
ปี 2543 :
 1. โครงการพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว
 2. การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี 2545 :
 1. โครงการพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว
ปี 2547 :
 1. การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จนเพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออก
 2. หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา(สสวพ.)
 3. การต่อยอดผลงานประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวจิยต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี vanadium Redox Flow สำหรับการลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบผสานพลังงานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์โบไฮเดรท
 5. การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 6. การผลิตวุ้นสวรรค์ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
ปี 2551 :
 1. การสกัดสมุนไพรที่ปลดปล่อยสารสำคัญและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัด
ปี 2552 :
 1. ผลของกระบวนการความร้อนต่อคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในงาขาว งาดำและงาแดงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th