ค้นหา

 นักวิจัย : ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
นักวิจัย : นางศุภรัตน์ พิณสุวรรณ
Mrs. Suparat Pinsuwan
รหัสนักวิจัย : 00081050
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : suchoo74@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ปี 2548 :
  1. การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี 2549 :
  1. การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ปี 2550 :
  1. การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
  2. การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี 2551 :
  1. สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปในประเทศมาเลเซีย
ปี 2553 :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th