ค้นหา

 นักวิจัย : พีรนาฏ คิดดี
นักวิจัย : นางสาวพีรนาฏ คิดดี
Miss Peeranart Kiddee
รหัสนักวิจัย : 00038270
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Peeranartk@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ปี 2549 :
  1. การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
  2. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี 2550 :
  1. การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
  2. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี 2553 :
  1. ประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือกมังคุด ถ่านและถ่านกัมมันต์ จากเปลือกมังคุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th