ค้นหา

 นักวิจัย : ปนัดดา จันทร์เนย
นักวิจัย : นางสาวปนัดดา จันทร์เนย
Miss Panatda Janneoy
รหัสนักวิจัย : 51030047
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : kek_biotech@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์
  2. การผลิตเอทานอลโดยวิธีการตรึงเซลล์ยีสต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th