ค้นหา

 นักวิจัย : พงษ์เทพ อากรสกุล
นักวิจัย : นายพงษ์เทพ อากรสกุล
Mr. Pongthep Arkornsakul
รหัสนักวิจัย : 40010101
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2540 :
  1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th