ค้นหา

 นักวิจัย : นรินทร์ สิริกุลรัตน์
นักวิจัย : นายนรินทร์ สิริกุลรัตน์
Mr. Narin Sirikulrat
รหัสนักวิจัย : 46010044
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email Address : sephi003@chiangmai.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชยผลงานคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
จำนวนผลงานวิจัย : 19
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
 2. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
 3. การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของวัสดุผสมแก้ว-ยาง
ปี 2538 :
 1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2540 :
 1. การศึกษาการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและ ครูวิทยากรไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (น.ร.ว.)
 2. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2542 :
 1. การศึกษาการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา และครูวิทยากรไปในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (น.ร.ว.)
ปี 2545 :
 1. การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
ปี 2546 :
 1. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี 2548 :
 1. โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี 2550 :
 1. นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 2. การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุดที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
 3. โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
 4. นวัตกรรมสถาบันการบริหารงานวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปี 2552 :
 1. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
 2. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
 3. การวัดความแม่นยำของเครื่องมือทดสอบแรงดัดโค้งแบบสามจุดที่สามารถปรับฐานรองรับชิ้นงาน
 4. การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของวัสดุผสมยาง-แก้ว
ปี 2553 :
 1. การเตรียมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของวัสดุผสมแก้ว-ยางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th