ค้นหา

 นักวิจัย : สุรพล อารีย์กุล
นักวิจัย : นายสุรพล อารีย์กุล
Mr. Surapon Arrykul
รหัสนักวิจัย : 39010055
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ปี 2535 :
  1. ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งหาดใหญ่
  2. การออกแบบทดสอบและสร้างเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาล
  3. การออกแบบทดสอบและสร้างเครื่องมือสำรวจน้ำบาดาล
ปี 2543 :
  1. ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งหาดใหญ่
ปี 2551 :
  1. การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  2. สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัด
  3. การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดินบริเวณอำเภอหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี 2552 :
  1. สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัด
ปี 2553 :
  1. การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th