ค้นหา

 นักวิจัย : เยาวเรศ ทองนอก
นักวิจัย : นางเยาวเรศ ทองนอก
Mrs. Yawares Thongnok
รหัสนักวิจัย : 47030010
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2536-2544
ปี 2544 :
  1. การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปนในแหนมปลาในบริเวณกรุงเทพฯ
  2. การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปน ในแหนมปลา ในบริเวณกรุงเทพมหานคร
ปี 2545 :
  1. การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปนในแหนมปลาในบริเวณกรุงเทพฯ
ปี 2546 :
  1. การทำให้เอนไซม์อัลคาไลน์โปรตีเอสจาก bacillus sp. B17 บริสุทธิ์บางส่วน และศึกษาสมบัติต่างๆ
  2. การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปน ในแหนมปลา ในบริเวณกรุงเทพมหานคร
ปี 2547 :
  1. การผลิตสบู่จากน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหารแล้วนำมาทำการบำบัดด้วยตัวดูดซับชนิดต่างๆ
  2. การทำให้เอนไซม์อัลคาไลน์โปรตีเอสจาก bacillus sp. B17 บริสุทธิ์บางส่วน และศึกษาสมบัติต่างๆ
ปี 2548 :
  1. การผลิตสบู่จากน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหารแล้วนำมาทำการบำบัดด้วยตัวดูดซับชนิดต่างๆ
  2. การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2536-2544สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th