ค้นหา

 นักวิจัย : จีระพงษ์ ตันตระกูล
นักวิจัย : นายจีระพงษ์ ตันตระกูล
Mr. Jerapong Tontrakoon
รหัสนักวิจัย : 45010024
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การสร้างแก้วกันรังสีเอกซ์
 2. การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
 3. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
ปี 2538 :
 1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2540 :
 1. เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี 2545 :
 1. การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
ปี 2546 :
 1. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี 2548 :
 1. โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี 2549 :
 1. การสร้างแก้วกันรังสีเอกซ์
ปี 2550 :
 1. โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
ปี 2552 :
 1. เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
 2. สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี 2555 :
 1. โครงการวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพ็อกซีเรซินสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th