ค้นหา

 นักวิจัย : ปรีชา อุปโยคิน
นักวิจัย : นายปรีชา อุปโยคิน
Mr. Preecha Upayokin
รหัสนักวิจัย : 38100029
สังกัดหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผลงานวิจัย : 18
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 2. การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการพัฒนา
ปี 2533 :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ปี 2539 :
 1. ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี 2540 :
 1. การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา
 2. การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นยา
 3. ภาวะสุขภาพอนามัยและการดูและตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
 4. ร่มโพธิร่มไทร : สถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ
ปี 2541 :
 1. พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
 2. ภาวะสุขภาพอนามัยและการดูและตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี 2542 :
 1. ไม้ใกล้ฝั่ง : สถานภาพและบทบาทผู้สูงอายุไทย : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจรเรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย
 2. ร่มโพธิร่มไทร : สถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ พื้นที่ศึกษาในเขตภาคเหนือ
ปี 2543 :
 1. การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นยา
 2. การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นยา
 3. พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
 4. การศึกษาผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของโครงการพัฒนา
ปี 2550 :
 1. สถานการณ์และแนวโน้มการบริโภคยาสูบพื้นบ้านและบุหรี่มวนเอง
 2. การสำรวจความต้องการการรับการสนับสนุน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th