ค้นหา

 นักวิจัย : นาถ ภูวงศ์ผา
นักวิจัย : นายนาถ ภูวงศ์ผา
Mr. Nart Phuvongpha
รหัสนักวิจัย : 53030055
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : narphu@kku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 12
 ผลงานวิจัย
ปี 2540 :
 1. ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
ปี 2543 :
 1. ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
ปี 2545 :
 1. การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
ปี 2547 :
 1. การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกาเจลที่เตรียมจากแกลบ
 2. การกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งด้วยวัสดุแกลบเผา
ปี 2549 :
 1. การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยซิลิกาเจลที่เตรียมจากแกลบ
ปี 2551 :
 1. ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
 2. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2552 :
 1. ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
ปี 2553 :
 1. ศึกษาเพื่อหาวิธีเหมาะสมสำหรับบำบัดน้ำสีย้อม : ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
 2. ถังบำบัดแบบอยู่กับที่เพื่อใช้กำจัดโลหะหนักที่มีพิษในน้ำทิ้ง ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง รูปแบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
 3. ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอมในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th