ค้นหา

 นักวิจัย : ปริยา ตันติพัฒนานันท์
นักวิจัย : นางสาวปริยา ตันติพัฒนานันท์
Miss Pairya Tantipathananandh
รหัสนักวิจัย : 40030040
สังกัดหน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ปี 2536 :
  1. การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
  2. ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
ปี 2540 :
  1. การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  2. การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
  3. ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
ปี 2542 :
  1. การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2548 :
  1. การใช้สีสังเคราะห์ในยาน้ำชนิดรับประทาน
ปี 2550 :
  1. การใช้สีสังเคราะห์ในยาน้ำชนิดรับประทานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th