ค้นหา

 นักวิจัย : พาณี ศิริสะอาด
นักวิจัย : นางพาณี ศิริสะอาด
Mrs. Panee Sirisa-ard
รหัสนักวิจัย : 37030039
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : pmpti008@chiangmai.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชนะเลิศอันดับสาม ประเภท Popular Vote เรื่อง การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาบอลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวนผลงานวิจัย : 42
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลของ ประเทศไทย
 2. การพัฒนาใบกระบกเพื่อใช้เป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
ปี 2535 :
 1. การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลของ ประเทศไทย
ปี 2536 :
 1. การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
 2. ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
ปี 2540 :
 1. การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 2. การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง
 3. การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
 4. ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
ปี 2541 :
 1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การสั่งยาเข้าคลังเวชภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการ เภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
 2. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืดตอนที่ 1
 3. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืดตอนที่ 1
ปี 2542 :
 1. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด ตอนที่ 2
 2. ศักยภาพของสถานผลิตยา และปัญหาในการผลิตให้ได้ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยาของสถานผลิตยาแผนโบราณ ในจังหวัดเชียงใหม่
 3. การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2543 :
 1. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการยาแผนไทยกับเภสัชกรในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ยาแผนไทย
 2. การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด ตอนที่ 2
 3. ศักยภาพของสถานผลิตยา และปัญหาในการผลิตให้ได้ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยาของสถานผลิตยาแผนโบราณ ในจังหวัดเชียงใหม่
 4. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การสั่งยาเข้าคลังเวชภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการ เภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
 5. การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง
ปี 2544 :
 1. การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2545 :
 1. การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
ปี 2546 :
 1. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการยาแผนไทยกับเภสัชกรในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ยาแผนไทย
 2. การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2548 :
 1. การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
 2. โครงการวิจัยสมุนไพรปัญจขันธ์เพื่อประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ LDL ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 3. การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการนำความรู้ด้านสมุนไพรและระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนาไปใช้บำบัดรักษายาเสพติด
 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 5. การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นบ้านของชาวปกากะญอ อ.แม่จัน จ.เชียงใหม่
 6. การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางชะลอความแก่จากเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าว
 7. การพัฒนาไขกระบกเพื่อใช้เป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
 2. การนำไขพืชจากกล้วยน้ำหว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
ปี 2553 :
 1. โครงการการพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ Neuropathic Pain.
 2. การพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ Neuropathic Pain.
 3. การพัฒนายาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อนำส่งตัวยาสู่ลำไส้ใหญ่ของตัวยาอาร์เทมิซูเนทสำหรับรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 4. การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงมือและเล็บจากไขกะบก
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดมะเกี๋ยง
ปี 2556 :
 1. ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
 2. การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th