ค้นหา

 นักวิจัย : มณฑป วัลยะเพ็ชร์
นักวิจัย : นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์
Mr. Monthop Yalayapetre
รหัสนักวิจัย : 40050118
สังกัดหน่วยงาน : สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. เทคโนโลยีมอส
ปี 2532 :
  1. เทคโนโลยีมอส
ปี 2546 :
  1. การพัฒนาแหล่งแร่ในประเทศเวียดนาม
ปี 2548 :
  1. การพัฒนาแหล่งแร่ในประเทศเวียดนามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th