ค้นหา

 นักวิจัย : พรศิริ พันธสี
นักวิจัย : นางพรศิริ พันธสี
Mrs. Pornsiri Punthasee
รหัสนักวิจัย : 40020243
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  2. การศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการพยาบาล ด้วยวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  3. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
ปี 2550 :
  1. การศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการพยาบาล ด้วยวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี 2552 :
  1. ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษา ต่อการพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล
ปี 2554 :
  1. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th