ค้นหา

 นักวิจัย : ดวงใจ ลิมตโสภณ
นักวิจัย : นางสาวดวงใจ ลิมตโสภณ

รหัสนักวิจัย : 54020201
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Duanglim@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี 2554 :
  1. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอด ความพร้อมในการสอบ และผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th