ค้นหา

 นักวิจัย : กลศ พัฒนะรพีเลิศ
นักวิจัย : นายกลศ พัฒนะรพีเลิศ

รหัสนักวิจัย : 00913897
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2551 :
  1. ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ : กรณีศึกษาสำหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธ์ และการเจริญเติบโตของเนื้องอก
ปี 2553 :
  1. ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ : กรณีศึกษาสำหรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธ์ และการเจริญเติบโตของเนื้องอกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th