ค้นหา

 นักวิจัย : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
นักวิจัย : นายสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
Mr. Somkiat Piyatiratitivorakul
รหัสนักวิจัย : 37040178
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : Psomkiat @ Chula. ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 23
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
ปี 2538 :
 1. เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
 2. อิทธิพลของ 17 Alpha - Methyltestosterone และ Growth Hormone Analogue ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ในน้ำทะเล
ปี 2540 :
 1. การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า- 3 เพื่อใช้ เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ
 2. เปรียบเทียบการพัฒนาของไข่ปลากะรังกับระดับไวเทลโลจินิน
ปี 2542 :
 1. อิทธิพลของ 17 Alpha - Methyltestosterone และ Growth Hormone Analogue ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis sp.) ในน้ำทะเล
 2. การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า- 3 เพื่อใช้ เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ
ปี 2543 :
 1. การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี 2547 :
 1. การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia Areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่าง ๆ
 2. การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี 2548 :
 1. โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
 2. แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
ปี 2549 :
 1. โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ปี 2550 :
 1. โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุนและอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
 2. การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2550
 3. แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว
ปี 2551 :
 1. การศึกษาผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น (Babylonia Areolata Link 1807) ถึงขนาดตลาดในบ่อดินด้วยวิธีการเลี้ยงแบบต่าง ๆ
ปี 2552 :
 1. ชีววิทยาการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia Turstoni ในระบบเลี้ยง
 2. การตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทยปีงบประมาณ 2552
 3. การพัฒนาอาหารพ่อแม่กุ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่และตัวอ่อนกรณีศึกษาในกุ้งขาว Litopenaeus vannamei:
 4. โครงการนำร่องหน่วยธุรกิจทดลองฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงพาณิชย์ สำหรับการสร้างทางเลือกการลงทุน และอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม
ปี 2553 :
 1. การวิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อวางนโยบายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลไทยอย่างยั่งยืน
 2. ชีววิทยาการเพาะเลี้ยงเพรียงหัวหอม Ecteinascidia Turstoni ในระบบเลี้ยงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th