ค้นหา

 นักวิจัย : กนกพร บุญส่ง
นักวิจัย : กนกพร บุญส่ง
Kanokporn Boonsong
รหัสนักวิจัย : 47040208
สังกัดหน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี 2546 :
  1. สมบัติของดินและน้ำในดินบริเวณป่าชายเลนปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2547 :
  1. การใช้ป่าชายเลนเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน : การเจริญเติบโตของพืชและสถานะภาพของธาตุอาหารในระบบ
ปี 2549 :
  1. ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี 2550 :
  1. สมบัติของดินและน้ำในดินบริเวณป่าชายเลนปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแท่นลอยน้ำในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี 2552 :
  1. การพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับ Green Logistics ให้กับผู้ประกอบการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th