ค้นหา

 นักวิจัย : พงศ์เทพ จิระโร
นักวิจัย : นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร
LCDR Dr. Pongthep Jiraro
รหัสนักวิจัย : 51120036
สังกัดหน่วยงาน : กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
จำนวนผลงานวิจัย : 20
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
 2. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจริยธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมการแพทย์ทหารเรือ
 3. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือ หลักสูตรประกาศนีนบัตร พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
 4. การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
ปี 2541 :
 1. การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ
ปี 2547 :
 1. การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลของกองทัพเรือ
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
 2. การประเมินการสอบเพื่อเลื่อนฐานะของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2548
ปี 2550 :
 1. การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
 2. การพัฒนาระบบประเมินบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
 3. การประเมินการสอบเพื่อเลื่อนฐานะของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2548
 4. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจริยธรรม หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมการแพทย์ทหารเรือ
ปี 2551 :
 1. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการรูปแบบใหม่ที่ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี 2552 :
 1. การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และการศึกษาเครือข่ายนักวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ
 2. การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
 3. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการบริการรูปแบบใหม่ที่ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 4. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือ หลักสูตรประกาศนีนบัตร พยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
ปี 2553 :
 1. การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
ปี 2555 :
 1. การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดทำธนาคารข้อสอบสำหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย
ปี 2558 :
 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th