ค้นหา

 นักวิจัย : สุภานี กลมเกลี้ยง
นักวิจัย : สุภานี กลมเกลี้ยง
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2561 :
  1. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th