ค้นหา

 นักวิจัย : ขนิษฐา จันทโชติ
นักวิจัย : ขนิษฐา จันทโชติ
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2561 :
  1. การเติบโตและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบียนที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th