ค้นหา

 นักวิจัย : วิสุทธิ์ โชติกเสถียร
นักวิจัย : นายวิสุทธิ์ โชติกเสถียร
Mr. Wisut Chotikasathien
รหัสนักวิจัย : 00063083
สังกัดหน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2545 :
  1. การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
ปี 2547 :
  1. การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและชุดข้อมูลการสำรวจหลายวิธีการเพื่อการศึกษาถึงการกำเนิดเพชรและแหล่งแร่เพชรในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย
ปี 2550 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ปี 2552 :
  1. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th