ค้นหา

 นักวิจัย : รอยฮาน สะอารี
นักวิจัย : รอยฮาน สะอารี
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2561 :
  1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแรงงานข้ามแดน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th