ค้นหา

 นักวิจัย : เพียร พิศจารย์ 
นักวิจัย : เพียร พิศจารย์ 
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร “ปลาน้ำว้า” ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาบง หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th