ค้นหา

 นักวิจัย : จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ 
นักวิจัย : จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ 
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. การศึกษาผลกระทบของชนิดกลุ่มเลือด ฮีโมโกลบิน และเอนไซม์ฮีมออกซิจิเนสในผู้ป่วยโรคมาลาเรียสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th