ค้นหา

 นักวิจัย : ลินดา เกณฑ์มา 
นักวิจัย : ลินดา เกณฑ์มา 
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2561 :
  1. นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th