ค้นหา

 นักวิจัย : วรโชค ไชยวงศ์
นักวิจัย : นายวรโชค ไชยวงศ์
Mr. Worachok Chaiwong
รหัสนักวิจัย : 00062376
สังกัดหน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 24
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การพัฒนาระบบสำหรับบริหารการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (สำหรับกระบวนการวางแบบตัด การปูผ้าและการตัด)
 2. การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะการบริหารทรัพยากร และระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติมระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
 3. การพัฒนาระบบบริหารและจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ภาคผนวก) : ภายใต้กรอบโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี 2548 :
 1. การวิจัยและพัฒนาระบบการคำนวณค่าเวลามาตรฐานในขั้นตอนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
 2. การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) สำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. ระบบสนับสนุนการบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
 3. ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนผู้ป่วย การจองการทำหัตถการ การจำหน่ายผู้ป่วย และการคำนวณค่ารักษาพยาบาล
 4. การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
ปี 2550 :
 1. การประเมินประสิทธิภาพกระบวนงานให้บริการแบบองค์รวม
 2. ระบบสนับสนุนการบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ
 4. การวิจัยและพัฒนาระบบการคำนวณค่าเวลามาตรฐานในขั้นตอนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
 5. การวิจัยและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) สำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
 6. ระบบสนับสนุนการลงทะเบียนผู้ป่วย การจองการทำหัตถการ การจำหน่ายผู้ป่วย และการคำนวณค่ารักษาพยาบาล
 7. การพัฒนากระบวนงานและระบบสนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ระยะที่ 2)
ปี 2552 :
 1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
 2. การพัฒนาระบบสำหรับบริหารการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (สำหรับกระบวนการวางแบบตัด การปูผ้าและการตัด)
 3. การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะการบริหารทรัพยากร และระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการภาครัฐ ส่วนเพิ่มเติมระบบการบริหารเวชภัณฑ์แบบศูนย์กลาง
ปี 2553 :
 1. ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
 2. การพัฒนาระบบบริหารและจัดการการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ภาคผนวก) : ภายใต้กรอบโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี 2554 :
 1. ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการ สำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และภาครัฐ
 2. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมระบบสนับสนุนการรับคำสั่งซื้อ และวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปี 2556 :
 1. โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับระบบซื้อ-ขายความจุรถบรรทุกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th