ค้นหา

 นักวิจัย : พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
นักวิจัย : นางพัฒนา อนุรักษ์พงศธร
Mrs. Patana Anurakpongsatorn
รหัสนักวิจัย : 38040661
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 25
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี 2535 :
 1. การผลิตบุกไข่เพื่อการอุตสาหกรรมทำวุ้น การทดสอบคุณภาพวุ้นจากบุก
ปี 2542 :
 1. การผลิตบุกไข่เพื่อการอุตสาหกรรมทำวุ้น การทดสอบคุณภาพวุ้นจากบุก
ปี 2543 :
 1. การดูดซับและการปลดปล่อยของ แคดเมี่ยม ตะกั่ว และสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ในดินที่มีการปนเปื้อนจากบริเวณสถานฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี
ปี 2546 :
 1. สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ในนาข้าว
 2. การดูดซับและการปลดปล่อยของ แคดเมี่ยม ตะกั่ว และสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ในดินที่มีการปนเปื้อนจากบริเวณสถานฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี
ปี 2548 :
 1. การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
 3. การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
ปี 2549 :
 1. การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
 2. สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ในนาข้าว
ปี 2550 :
 1. การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
 3. การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
ปี 2551 :
 1. การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
ปี 2552 :
 1. การชะลอการแข็งตัวของสารเกลือแป้งฝนหลวง
 2. การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอร์นในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
 3. หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม : ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน
 4. การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
 5. การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกโฮโดรคาร์บอนในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
 6. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม
ปี 2554 :
 1. การชะลอการแข็งตัวของสารเกลือแป้งฝนหลวง
 2. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 3. ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 4. ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th