ค้นหา

 นักวิจัย : วารุณี ฟองแก้ว
นักวิจัย : นางวารุณี ฟองแก้ว
Mrs. Warunee Fongkaew
รหัสนักวิจัย : 44020181
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
 1. ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่
 2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
 3. การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ : การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่
 4. การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น
ปี 2550 :
 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่อง สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น
 2. การป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ในเด็กวัยรุ่น
 3. ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่
 4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
 5. การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ : การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่
 6. การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น
ปี 2555 :
 1. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th