ค้นหา

 นักวิจัย : บุญตา เจนสุขอุดม
นักวิจัย : นางบุญตา เจนสุขอุดม

รหัสนักวิจัย : 00071259
สังกัดหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ปี 2548 :
  1. การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชมรมสร้างสุขภาพและข่าวสารสุขภาพ ของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ปี 2549 :
  1. การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2550 :
  1. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ
  2. การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
  3. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ
  4. การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชมรมสร้างสุขภาพและข่าวสารสุขภาพ ของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  5. การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2551 :
  1. การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
  2. โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานชมรมสร้างสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th