ค้นหา

 นักวิจัย : นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
นักวิจัย : นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
Mrs. Nathaya Kriengchaiyaprug
รหัสนักวิจัย : 51020162
สังกัดหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Email Address : Nathaya@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์
ปี 2547 :
 1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตของข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2548 :
 1. การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชมรมสร้างสุขภาพและข่าวสารสุขภาพ ของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 2. การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา
ปี 2549 :
 1. การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2550 :
 1. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ
 2. การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
 3. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ
 4. การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารชมรมสร้างสุขภาพและข่าวสารสุขภาพ ของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 5. การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่อง โรคไข้หวัดนก โดยนักเรียนในสถานศึกษา
 6. การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
 7. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตของข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2551 :
 1. การสำรวจความต้องการสื่อต้นแบบ และการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
ปี 2553 :
 1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์
 2. การสำรวจความต้องการสื่อต้นแบบ และการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th