ค้นหา

 นักวิจัย : วิไลพรรณ สมบุญตนนท์
นักวิจัย : วิไลพรรณ สมบุญตนนท์
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ปี 2555 :
  1. การพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ปี 2556 :
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในผู้สูงอายุไทยการมองเห็นบกพร่อง
  2. ผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในวิชาปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาลต่อความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ปี 2558 :
  1. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะ Delirium ในผู้ป่วยสูงอายุโรงพยาบาลศิริราช
  2. The effect of a clinical nursing practice guideline on prevention of delirium among hospitalized elderly patients at Siriraj hospital. 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแลแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การรับรู้อาการเตือนและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีกิจกรรมทางกาย ภาวะโภชนาการและภาวะซึมเศร้า กับภาวะกล้ามเนื้อลีบของผู้สูงอายุในชุมชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th