ค้นหา

 นักวิจัย : นลินี สัจจะดวงรัตน์
นักวิจัย : นลินี สัจจะดวงรัตน์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. Large-scale classification of P-glycoprotein inhibitors using SMILES-based descriptors.
  2. CryoProtect: A Web Server for Classifying Antifreeze Proteins from Nonantifreeze Proteins.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th