ค้นหา

 นักวิจัย : อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
นักวิจัย : อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน
จำนวนผลงานวิจัย : 13
 ผลงานวิจัย
ปี 2555 :
 1. Antioxidant, cytotoxicity, and QSAR study of 1-Adamantylthio derivatives of 3-picoline and phenylpyridines.
 2. Determining the optimal cutoff points for waist circumference and body mass index for identification of metabolic abnormalities and metabolic syndrome in urban Thai population.
 3. Antioxidant and antimicrobial activities of Saraca thaipingensis Cantley ex Prain.
ปี 2556 :
 1. Predicting antimicrobial activities of benzimidazole derivatives.
 2. QSAR study of amidino bis-benzimidazole derivatives as potent anti-malarial agents against Plasmodium falciparum.
 3. A Unified Proteochemometric Model for Prediction of Inhibition of Cytochrome P450 Isoforms.
ปี 2557 :
 1. Probing the origins of aromatase inhibitory activity of disubstituted coumarins via qsar and molecular docking.
 2. Large-scale QSAR study of aromatase inhibitors using SMILES-based descriptors.
 3. Insights into antioxidant activity of 1-adamantylthiopyridine analogs using multiple linear regression.
 4. QSAR study of H1N1 neuraminidase inhibitors from influenza a virus.
ปี 2558 :
 1. Probing the origins of anticancer activity of chrysin derivatives.
 2. Predicting metabolic syndrome using the random forest method.
ปี 2560 :
 1. Large-scale classification of P-glycoprotein inhibitors using SMILES-based descriptors.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th