ค้นหา

 นักวิจัย : วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
นักวิจัย : วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ปี 2557 :
  1. Synthesis, anticancer activity and QSAR study of 1,4-naphthoquinone derivatives.
ปี 2558 :
  1. Discovery of novel 1,2,3-triazole derivatives as anticancer agents using QSAR and in silico structural modification.
  2. Novel 1,4-naphthoquinone-based sulfonamides: Synthesis, QSAR, anticancer and antimalarial studies.
ปี 2559 :
  1. Classification of p-glycoprotein-interacting compounds using machine learning methods.
ปี 2560 :
  1. Large-scale classification of P-glycoprotein inhibitors using SMILES-based descriptors.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th