ค้นหา

 นักวิจัย : อมรา อภิลักษณ์
นักวิจัย : อมรา อภิลักษณ์
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2558 :
  1. Paper-based acetylcholinesterase inhibition assay combining a wet system for organophosphate and carbamate pesticides detection.
ปี 2560 :
  1. Paper-based thioglycolic acid (TGA)-capped CdTe QD device for rapid screening of organophosphorus and carbamate insecticides.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th