ค้นหา

 นักวิจัย : วรวรรณ วสุโสภาพล
นักวิจัย : วรวรรณ วสุโสภาพล
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง และไวรัสตับอักเสบซีในประชากรตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th