ค้นหา

 นักวิจัย : ลดามณี เหมือนจันทร์เชย
นักวิจัย : ลดามณี เหมือนจันทร์เชย
จำนวนผลงานวิจัย : 1
 ผลงานวิจัย
ปี 2560 :
  1. ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th