ค้นหา

 นักวิจัย : จุฑารัตน์ รามสูตร
นักวิจัย : นางจุฑารัตน์ รามสูตร

รหัสนักวิจัย : 00052808
สังกัดหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
ปี 2551 :
  1. การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th