ค้นหา

 นักวิจัย : นัพวุฒิ ชื่นบาล
นักวิจัย : นายนัพวุฒิ ชื่นบาล
Mr. Nappawut Cheunban
รหัสนักวิจัย : 51020128
สังกัดหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Email Address : mote_07@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
ปี 2551 :
  1. การประยุกต์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันภัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานในเกษตรกร
ปี 2556 :
  1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th